Skip to content

Coaching i team coaching

W ramach Coachingu i Team Coachingu dla pracowników i menedżerów, którzy pragną się rozwijać oferujemy współpracę z doświadczonymi coachami.

Przykładowe obszary, w których oferujemy Państwu wsparcie naszych coachów:

wypracowanie celów strategicznych przez Zarząd lub inne zespoły w organizacji

wypracowanie sposobów realizacji celów przez Zarząd lub inne zespoły

budowanie i rozwijanie umiejętność zarządzania ludźmi

budowanie wizerunku zawodowego w miejscu pracy oraz w środowisku rynkowym

rozwijanie umiejętności komunikacji i budowania relacji

podwyższenie efektywności działania

objęcie nowej, istotnej roli w wyniku wejścia do nowej organizacji, awansu lub połączenia się organizacji

przygotowanie do objęcia nowych stanowisk lub funkcji na poziomie menedżerskim, członków Zarządów lub regionalnym

działania interwencyjne w sytuacjach konfliktu interpersonalnego, istotnego spadku efektywności lub nieprzewidzianych okoliczności biznesowych czy rynkowych

coaching dla średniej i wyższej kadry kierowniczej

Coaching definiujemy jako metodę, która pomaga klientom w dokonywaniu zmian oraz osiąganiu celów. Coaching bazuje na zasobach, czyli pozytywnych doświadczeniach i kompetencjach posiadanych przez klienta i pomaga wykorzystać je w sposób efektywny dla osiągnięcia celów. Dzięki takiemu podejściu wzmacnia się świadomość własnych kompetencji oraz poczucie sprawczości u klienta, jak również poczucie odpowiedzialności za wdrożenie rezultatów. Poprzez włączenie w proces perspektywy coacha, klient poszerza swoją świadomość i dzięki temu jest lepiej przygotowany do nadchodzących wyzwań. Dzięki pracy holistycznej, obejmującej nie tylko stworzenie operacyjnych planów działania, ale również przyjrzenie się przekonaniom i nawykom, możliwe jest transformowanie zawczasu postaw, które mogą utrudniać lub spowalniać realizację zamierzeń, a także tworzenie warunków optymalnych do ich osiągania. Coaching wyzwala ludzki potencjał i dąży do jego maksymalizacji. Jest to proces skupiony na elementach mierzalnych, na wyznaczaniu celów oraz ustalaniu mierników, po których można będzie stwierdzić czy cel został zrealizowany. Dąży się w nim do skupienia na realności oraz wystarczającej detaliczności, aby praca coachingowa nie była ciekawą dyskusją, ale procesem osadzonym w realiach i przynoszącym zauważalną zmianę.

Dla całych zespołów, które współpracują ze sobą w organizacji, oferujemy Team Coaching. Jest to proces grupowy, który skupia się na wyznaczeniu przez zespół celów, sposobów ich osiągnięcia oraz wyeliminowaniu przeszkód stojących na drodze do ich realizacji. W trakcie team coachingu zespół ustala sposoby komunikacji oraz współdziałania, które są dla niego najbardziej efektywne. Zarazem uczy się, w jaki sposób na bieżąco radzić sobie z przeszkodami natury menedżerskiej, komunikacyjnej, emocjonalnej czy innymi wyzwaniami, które mogą opóźniać lub uniemożliwiać realizację celów. Poprzez lepsze poznanie siebie jako zespołu, swoich potrzeb i mechanizmów uruchamiających się w konkretnych sytuacjach, zespół uczy się i wypracowuje sposoby działania, które wspierają osiąganie celów, ale i transformuje się w swoją coraz bardziej efektywną wersję. Team Coaching obejmuje również wsparcie dla zespołu na przestrzeni realizacji jego celów, przez okres ustalony z grupą, dla bieżącego weryfikowania i ewentualnego modyfikowania wypracowanych sposobów działania oraz dla utrwalenia nawyków, które zapewnią zespołowi jego optymalne funkcjonowanie.

SKONTAKTUJ SIĘ

już dzisiaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym coachingiem zapraszamy do kontaktu.